Lekarz jest zawodem zaufania społecznego, którego wykonywanie jest obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia podejmowanych działań. Mimo bardzo dużej wiedzy medycznej i doświadczenia w każdej niemal interakcji między lekarzem a pacjentem podczas leczenia, możliwe jest popełnienie błędu, który niemal zawsze powoduje powstanie konieczności zadośćuczynienia w drodze odpowiedzialności cywilnej i materialnej.

Ubezpieczenie OC lekarzy – kogo dotyczy obowiązek ubezpieczeniowy?

Prawnym obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC lekarzy objęci są lekarze prowadzący własną, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualna praktykę specjalistyczną, grupowa praktykę lekarską, lekarze prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółek: cywilnej, partnerskiej lub jawnej. Również lekarze zatrudnieni na podstawie umów i kontraktów zatrudnionych wyłącznie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Obowiązek OC lekarzy nie jest zależny od:

  • miejsca wykonywania zawodu – obowiązkowi podlegają tak lekarze wykonujący zawód we własnych gabinetach, jak i w placówkach medycznych lub szpitalnych oddziałach ratunkowych i
  • formy wykonywania zawodu – stałej lub na wezwanie.

Lekarz jest zawodem zaufania społecznego, którego wykonywanie jest obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia podejmowanych działań

Obowiązek OC lekarzy – regulacje prawne

Obowiązek OC lekarzy nałożony został na osoby wykonujące działalność lekarską na moc Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W tym akcie prawnym zawarte są również regulacje dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązkowej polisy oraz warunki, jakie polisa ta powinna obejmować. Wskazane zostają minimalne sumy gwarancyjne:

  • 75 000 euro – wobec jednego zdarzenia objętego zakresem umowy ubezpieczeniowej i
  • 350 000 euro – wobec wszystkich zdarzeń dla indywidualnej praktyki lekarskiej.

Kiedy wykupić polisę ubezpieczeniową OC lekarzy?

Lekarz jest zawodem zaufania społecznego, którego wykonywanie jest obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia podejmowanych działań

Obowiązek OC lekarzy powstaje w przeddzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Oznacza to, że posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia należy legitymować się na dzień przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki lekarskiej – na dzień przed przyjęciem pierwszego pacjenta lub udzielenia pierwszej porady lub na dzień przed rozpoczęciem wykonywania zawodu w placówce medycznej.

Co zawiera pakiet świadczeń ubezpieczenia OC lekarzy?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy chroni przed następstwami szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania działalności zawodowej przez ubezpieczonego. Dotyczy to tak wykonywanych czynności, jak i zaniechań, które oddziałują na stan pacjenta. Ubezpieczenie ograniczone jest do czasu trwania polisy – obejmuje jedynie działalność prowadzoną w okresie trwania danej umowy ubezpieczeniowej.

Wyłączenia przedmiotowe – czego nie pokrywa ubezpieczenie OC lekarzy?


Obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa OC lekarzy nie ma zastosowania do:

  • szkód, jakie zostały wyrządzone przez osobę objętą ubezpieczeniem po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu lekarza lub w okresie zawieszenia możliwości wykonywania zawodu – wyjątek stanowią tu następstwa czynności lub zaniechań lekarza z czasu wykonywania przez niego działalności, które wystąpiły w okresie zawieszenia lub po utracie uprawnień;
  • szkód materialnych – uszkodzenie mienia, jego zniszczenia lub utraty mienia powierzonego przez pacjenta;
  • kar umownych ;
  • szkód wynikających z czynności wykonywanych na podstawie umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych niezwiązanych z praktyką lekarską;
  • szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej – ubezpieczenie ma zastosowanie jedynie w przypadkach korekty lub zabiegów będących skutkiem stanów chorobowych, wad wrodzonych lub urazów.

Obowiązek OC lekarzy to nie tylko spełnienie regulacji prawnych. To przede wszystkim zabezpieczenie samego lekarza oraz jego najbliższych przed – zazwyczaj niezwykle wysokimi – konsekwencjami błędów lekarskich.