Postawą prawną z dnia 11 grudnia 2003 roku został nałożony na każdego radce prawnego, lub osobę wykonujący pokrewny zawód obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej. OC obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Warto wiedzieć, że obowiązek opłacania polisy nie ciąży na radcy prawnym, który już działalności zawodowej nie prowadzi. Rada okręgowej izby radców prawnych, która jest właściwa dla miejsca zamieszkania radcy prawnego wykonującego obowiązki, musi sprawować kontrolę nad zawieranymi umowami odnośnie ubezpieczenia radców prawnych. Minister Sprawiedliwości nadzoruje wywiązywanie się z obowiązków sprawdzających polis radców, poprzez izbę lekarską. Warto wiedzieć, że gdy w toku corocznej kontroli, okazałoby się, że radca prawny nie korzysta z ochrony OC, będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 1000 euro na rzecz państwa polskiego. Co do zasadności kar, przepisy z nimi związane znajdą się w dystrybucji ubezpieczeń. Pomimo opłat wszelkich kar, dalej na radcy prawnym ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z towarzystwem.

Ochrona OC – obowiązkowe ubezpieczenia radców prawnych

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej jest obligatoryjne dla radców prawnych, jednak pomimo wszystko nie powinien to być przykry obowiązek. Warto się ubezpieczań na wypadek błędów wynikających z prowadzenia usług prawnych. W dzisiejszych czasach, w każdej, nawet tej najmniejszej miejscowości zdarza się, że jest paru radców prawnych. Konkurencja jest duża, oraz świadoma. Klienci przed wyborem odpowiedniej dla nich osoby do reprezentowania, często sprawdzają, czy konkretnie ta osoba posiada ważną polisę ubezpieczeniową. Informacja daje poczucie bezpieczeństwa osobie, która planuje korzystać z usług profesjonalisty, na skutek szkód występujących podczas wykonywania pracy.

Ochrona OC – przed czym chroni

Na mocy rozporządzeń, radca prawny ma obowiązek posiadania ważnej ochrony od odpowiedzialności cywilnej na skutek popełnienia błędów, czy szkód w trakcie wykonywania własnej pracy zawodowej

Polisa ubezpieczeniowa chroni przed takimi sytuacjami jak:

  • wyrządzanie szkód podczas czynności zawodowych
  • występowanie przed urzędami, oraz sądami.

Warto mieć na uwadze, że polisa chroni tylko w momencie ważnej umowy ubezpieczeniowej.

Ochrona OC – przed czym nie chroni


Osoba ubezpieczona na wypadek odpowiedzialności cywilnoprawnej, powinna być świadoma wykluczeń, już na etapie podpisywania umowy ubezpieczeniowej w towarzystwie. Należą do nich niżej wymienione sytuacje:

  • szkody powstałe w wyniku wojny, zamieszek, oraz w trakcie terroru
  • szkody powstałe po skreśleniu radcy prawnego z listy adwokatów
  • szkody powstałe na kwotę wyższą niż 50000 euro, co stanowi równowartość około 200 000 zł.
  • szkody powstałe na skutek zniszczenia mienia osobom, z którymi radca prawny jest w związku, lub prowadzi firmę.

Podsumowanie

Na mocy rozporządzeń, radca prawny ma obowiązek posiadania ważnej ochrony od odpowiedzialności cywilnej na skutek popełnienia błędów, czy szkód w trakcie wykonywania własnej pracy zawodowej. Jeśli radca prawny nie posiada OC, musi wiedzieć, że grozi to karą finansową. Dodatkowo koszty związane z podpisaniem umowy, oraz opłacaniem polisy są niewspółmiernie niskie do kosztów jej nieposiadania. Po pierwsze, klient przy wyborze radcy, może chcieć zobaczyć ważną polisę ubezpieczeniową, po drugie dzięki polisie radca ma komfort pracy, ponieważ nie musi się martwić zapleczem finansowym na wypadek szkód związanych z świadczeniem swojej pracy na rzecz innych. Klient, który jest zainteresowany sprawdzeniem czy radca prawny posiada ważną polisę, chce mieć pewność, że gdy wystąpi szkoda powstała na skutek błędów w pracy, będzie chroniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe.