Lekarze prowadzący indywidualną lub grupową praktykę zawodową zobowiązani są do posiadania ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej. Wykupienie polisy OC z określoną minimalną sumą gwarancyjną ma na celu zabezpieczenie roszczeń finansowych pacjentów w sytuacji popełnienia przez lekarza błędu medycznego. Dodatkowo, polisa stanowi zabezpieczenie dla lekarza, który dzięki niej nie musi pokrywać ewentualnych kosztów samodzielnie. Jaki jest zakres takiej ochrony, kto musi wykupić polisę i jakie czynniki wziąć pod uwagę, decydując się na wybór OC?

Z czego wynika konieczność posiadania ubezpieczenia OC przez lekarzy?

Lekarze w czasie wykonywanych działań zawodowych ponoszą ryzyko związane z możliwością popełnienia błędu medycznego, skutkującego pogorszeniem stanu zdrowia lub nawet śmiercią pacjenta. W sytuacjach takich pacjent lub jego rodzina mają prawo domagać się rekompensaty finansowej na pokrycie kosztów leczenia bądź odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu i jego skutki. Konsekwencją błędu medycznego może być na przykład trwała niezdolność do pracy, co może się wiązać z zasądzeniem przez sąd dożywotniej renty na rzecz pokrzywdzonego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku OC lekarzy może różnić się u poszczególnych ubezpieczycieli

W celu zabezpieczenia interesów pacjentów każdy podmiot świadczący działalność leczniczą oraz lekarz prowadzący indywidualną lub grupową praktykę lekarską jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie OC na sumę minimalną określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów. W przypadku lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę w zakładzie opieki zdrowotnej, zobowiązanym do posiadania polisy jest ZOZ, jednak lekarz może zdecydować się na wykupienie dodatkowego, dobrowolnego OC.

W jakim zakresie obowiązkowe OC chroni lekarza?

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza pokrywa roszczenia z tytułu:

  • szkód poniesionych przez pacjenta na skutek błędów medycznych (błędnej diagnozy, nieprawidłowego trybu leczenia),
  • szkód będących następstwem udzielenia lub niezgodnej z prawem odmowy udzielenia świadczeń medycznych, do wysokości sumy gwarancyjnej (minimalnej, której wartość wynika z rozporządzenia lub wyższej, określonej w umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku OC lekarzy może różnić się u poszczególnych ubezpieczycieli

Dodatkowo, ubezpieczenie OC lekarza – iexpert.pl może zawierać klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela w określonych wypadkach (np. w sytuacji rażącego niedbalstwa), a także opcje dodatkowe, takie jak możliwość wykupienia rezygnacji z prawa do regresu.

Na co zwrócić uwagę, wybierając polisę OC?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku OC lekarzy może różnić się u poszczególnych ubezpieczycieli. Zazwyczaj rozbieżności dotyczą takich kwestii jak gwarantowana sunna ubezpieczenia (minimalna lub wyższa), możliwość rezygnacji towarzystwa z prawa do roszczeń regresowych oraz różnych wyłączeń odpowiedzialności.

Najważniejszym elementem umowy jest suma gwarantowana. Ta określoną w Rozporządzeniu kwota minimalna może się okazać zbyt niska na pokrycie wszystkich roszczeń pacjenta, zwłaszcza, jeśli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a sąd zasądzi na rzecz pacjenta dożywotnią rentę. W takiej sytuacji odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczy jedynie kwoty do wysokości sumy gwarantowanej – pozostałe koszty ponosi lekarz. Z tego względu warto poszukać polisy gwarantującej wyższą kwotę ubezpieczenia. Rezygnacja towarzystwa z roszczeń regresowych oznacza, że nawet w przypadku, gdy błąd lekarza będzie wynikiem rażącego niedbalstwa lub np. spożywania alkoholu, ubezpieczyciel nie wystąpi o zwrot przez lekarza kwoty odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu pacjentowi. W większości wypadków ochrona przeciwregresowa w polisach OC jest jednak opcją dodatkową.