Zgodnie z prawem zarządcą nieruchomości może zostać każdy, pod warunkiem że spełnia wymagania właściciela i pewne formalności. Nie należy mylić tych dwóch terminów. Właściciele nieruchomości to osoby, które nabywają własność, natomiast zarządcy podejmują się, zgodnie z umową, którą podpisują z jej posiadaczami, wspólnotami mieszkaniowymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi, dbałości o to, aby była ona utrzymana w nienagannej kondycji i przynosiła zyski.

Zakres działań zarządcy regulowany jest indywidualnymi zapisami i warunkami współpracy, a ich efekty podlegają ocenie jedynie głównych zainteresowanych. Nie ma w tym względzie żadnych regulacji prawnych, które weryfikowałyby skuteczność czy legalność poczynań zarządcy. Aby nim zostać, wystarczy wykupić obowiązkowe OC zarządcy i znaleźć kogoś, kto zechce powierzyć nam kuratelę nad nieruchomością.

Sytuacja na rynku dobitnie pokazuje, że dobry zarządca ma realny wpływ na generowanie przez konkretną inwestycję profitów i że ma to związek z jego kompetencjami. Wobec tego oczekiwania właścicieli nieruchomości plasują się na wysokim poziomie, a osobami najczęściej zatrudnianymi w tym charakterze są te obdarzone:

Zgodnie z prawem zarządcą nieruchomości może zostać każdy, pod warunkiem że spełnia wymagania właściciela i pewne formalności

 • gotowością do przestrzegania etyki zawodowej,
 • potrzebą znajomości przepisów prawa,
 • umiejętnością analizy i interpretacji wszelkich zapisów i faktów istotnych dla prowadzenia działalności zarządcy,
 • bardzo wysokim poczuciem odpowiedzialności,
 • gotowością do podejmowania wszelkich działań na rzecz dobra klienta,
 • umiejętnością szybkiego pozyskiwania ważnych informacji.

Cenione są ponadto uczciwość i rzetelność, jako cechy, które wręcz sprzężone być powinny z wszelkimi zawodami, gdzie obraca się dużą ilością pieniędzy.

OC zarządcy – o co w tym chodzi?

Z uwagi na to, że zarządca nieruchomości dźwiga na swoich barkach ogromną odpowiedzialność, która wynika, chociażby z faktu, że działa on często na kilku płaszczyznach równocześnie, OC zarządcy jest niezastąpioną formą zabezpieczenia. Strefy realnych oddziaływań zarządcy to:

Zgodnie z prawem zarządcą nieruchomości może zostać każdy, pod warunkiem że spełnia wymagania właściciela i pewne formalności

 • kwestie prawne i administracyjne,

 • sprawy związane z efektywnym zarządzaniem finansami,

 • zagadnienia bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji nieruchomości,

 • gospodarka energetyczna,

 • utrzymywanie nieruchomości w kondycji pozwalającej na użytkowanie jej zgodnie z przeznaczeniem,

 • czynienie adekwatnych inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące polisy zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie OC zarządcy nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

W zakres ochrony wchodzi odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności zarządcy w przypadku poczynionych przez niego zaniechań czy szkód, a także niedopatrzeń i błędów osób wskazanych przez niego do podejmowania jakichkolwiek działań w jego imieniu.

Ubezpieczenie OC zarządcy obejmuje wszelkie szkody bezpośrednio związane z czynnościami podejmowanymi przez niego w pracy zawodowej, które wyszczególnione zostały ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Rozporządzenie określa także, jakie szkody nie podlegają ubezpieczeniu i wskazać należy tu:

 • sytuacje pomiędzy małżonkami, rodzeństwem, itp.,

 • zapłatę kar umownych,

 • zniszczenia powstałe na skutek wojen, zamieszek czy aktów terroryzmu.

Ubezpieczenie OC zarządcy to gwarancja pewnej ręki w podejmowaniu wiążących decyzji w odniesieniu do podmiotów realizujących zadania wyznaczone przez zarządzającego nieruchomością. To najlepszy sposób na rekompensatę wszelkich roszczeń wnoszonych przez przełożonego, w tym przypadku właściciela nieruchomości.