Lekarz jest takim zawodem, w którym nawet najmniejszy błąd czy przeoczenie może powodować nieodwracalne skutki. Lekarze, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach etatu podlegają ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. W przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody pracodawca ma prawo zażądać od lekarza roszczenia zwrotnego, ale tylko do wysokości trzech jego pensji.

Indywidualna praktyka lekarska – ubezpieczenie obowiązkowe

Lekarze, którzy prowadzą indywidualną praktykę lekarską muszą posiadać własne ubezpieczenie. OC lekarzy (szczegóły oferty: https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) jest wtedy niezależne od pracy w innym podmiocie leczniczym. Lekarz musi obowiązkowo zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym odpowiednią umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby w przypadku błędów lekarskich i innych szkód być zabezpieczonym.

Lekarz jest takim zawodem, w którym nawet najmniejszy błąd czy przeoczenie może powodować nieodwracalne skutki

Leczenie na podstawie umowy zlecenia – ubezpieczenie obowiązkowe

Często lekarze pracują także na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jeśli taki lekarz nie prowadzi jednocześnie praktyki lekarskiej, nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Coraz częściej jednak w umowach zlecenia z tą grupą zawodową widnieją zapisy o koniecznym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli taki zapis został zawarty w umowie zlecenia lekarz ma obowiązek to ubezpieczenie posiadać.

Dobrowolne ubezpieczenie lekarzy

Tak, jak każda inna grupa zawodowa, tak i lekarze mogą przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnego. Zawarcie umowy na ubezpieczenie dobrowolne jest niezależne od formy pracy lekarza. W ostatnich latach odnotowano dużą skalę roszczeń i postępowań sądowych przeciw chirurgom. Rosnąca jest także tendencja do wyroków skazujących. Jest to na pewno aspekt bardzo stresujący i utrudniający chirurgom rzetelną pracę.

Zgodnie z najnowszymi badaniami psychologów istnieje zjawisko, które sprawia, że lekarze, w tym chirurdzy, obawiają się konsekwencji prawnych i przejawiają skłonność do podejmowania mało ryzykownych decyzji. Nawet jeśli te działania ryzykowne mogłyby przynieść dużo lepsze efekty leczenia.

Niestety zawód lekarzy to ciągły stres, a ryzyko pozwów sadowych nie ułatwia im pracy. Starają się oni ze wszystkich sił pomagać potrzebującym, ale są tylko ludźmi. Zdarzają im się czasem błędy i pomyłki.

Podsumowując, ubezpieczenie lekarza jest rozwiązaniem korzystnym dla każdej ze stron. OC lekarzy poprawiają komfort pracy personelu, ponieważ nawet w przypadku roszczeń, ewentualne pieniądze są wypłacane z polisy ubezpieczeniowej. Zawód lekarza jest niezwykle trudnym i wymagającym dużego poświęcenia, dlatego każdy, kto ten zawód wykonuje, powinien rozważyć zawarcie ubezpieczenia dobrowolnego.