Liczne firmy ubezpieczeniowe oferują zawodowe ubezpieczenie OC. W przypadku większości zawodów można skorzystać z dobrowolnej polisy, która uchroni przed roszczeniami klientów związanymi z nienależytym wykonaniem umowy. Niektóre grupy zawodowe objęte są jednak obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, co wchodzi w zakres polisy dla lekarzy.

Czy ubezpieczenie OC lekarzy jest obowiązkowe?

Obowiązkiem wykupienia polisy OC objęci są wszyscy lekarze prowadzący działalność leczniczą oraz indywidualną lub grupową praktykę zawodową na terenie naszego kraju. Ubezpieczenie OC lekarzy stanowi podstawowe zabezpieczenie dla każdego pacjenta na wypadek popełnienia przez medyka błędu lekarskiego. To właśnie wybrana firma ubezpieczeniowa ponosi wtedy odpowiedzialność finansową i wypłaca należne odszkodowanie.

Liczne firmy ubezpieczeniowe oferują zawodowe ubezpieczenie OC

Wypłacone świadczenie może obejmować zarówno pokrycie kosztów dalszej terapii oraz rehabilitacji, jak i odszkodowanie w formie dożywotniej renty, jeśli wskutek błędu pacjent stracił możliwość wykonywania pracy zawodowej. Liczne firmy ubezpieczeniowe oferują przy tym rozszerzone pakiety, zapewniające kompleksową ochronę pacjentów i lekarzy. Warto podkreślić, iż z obowiązkowego ubezpieczenia zwolnieni są lekarze zatrudnieni na umowę o pracę w placówce medycznej. Specjaliści mogą, podobnie jak pielęgniarki, skorzystać wtedy z dodatkowych ofert dobrowolnych.

Co wchodzi w zakres ubezpieczanie dla lekarzy?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy i dentystów obejmuje pokrycie kosztów i wypłacenie odszkodowania za wyrządzone szkody będące wynikiem podjęcia działania lub zaniechania przy wykonywaniu usług zawodowych. Jest to podstawowy sposób ochrony pacjentów przed finansowymi skutkami błędu medycznego. Warto jednocześnie zaznaczyć, iż minimalna suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia określona jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

W przypadku większości specjalizacji medycznych wynosi ona równowartość 100.000 euro. Obejmuje ona m.in. chirurgów, neurologów, ortopedów oraz okulistów. W przypadku dentystów, z wyłączeniem chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej, minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość 50.000 euro. Warto jednocześnie podkreślić, iż dodatkowe polisy zwiększają zakres podstawowej ochrony. W miarę konieczności możesz skorzystać przykładowo z ubezpieczenia obejmującego udzielanie pierwszej pomocy poza terenem Polski oraz szkody powstałe wskutek wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej.

Liczne firmy ubezpieczeniowe oferują zawodowe ubezpieczenie OCLiczne firmy ubezpieczeniowe oferują zawodowe ubezpieczenie OC

Jak wybrać polisę od odpowiedzialności cywilnoprawnej dla lekarza?

Planując zakup polisy, należy uwzględnić przede wszystkim:

  • wysokość sum gwarancyjnych,
  • wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • koszt wykupienia ubezpieczenia oraz forma płacenia.

Wybierając ubezpieczenie, powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami umowy. Warto zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia ochrony firmy ubezpieczeniowej, czyli przeanalizować sytuacje, w których zakład może odmówić wypłaty świadczeń. Kluczową rolę odgrywa także możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które przykładowo obejmie błędy popełnione przez Twoich współpracowników. Pamiętaj przy tym o ustaleniu odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej. Wskutek niektórych błędów może dojść do konieczności wieloletniej wypłaty świadczeń. Jeśli kwota gwarancyjna okaże się zbyt niska, różnicę musi pokryć lekarz. Z polisy dodatkowej mogą skorzystać przy tym inni pracownicy personelu medycznego, np. pielęgniarki.